𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢́𝑚 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗥𝘂̛̉𝗮 𝗧𝗮𝘆 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 Đ𝗼 𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 Đ𝗼̣̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑎̂𝑛.

Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 37,2 •𝐶 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝. 

𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 đ𝗲𝗼 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐. 

𝑅𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒. 

Cầu chúc mọi người luôn khỏe và dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi!!!

About the author: tetote.